تاریخچه حقوق ثبت در ایران

سابقه حقوق ثبت در ایران قبل از هخامنشیان اولین اطلاعی که ما از ثبت به مفهوم امروزی آن در تاریخ ایران سراغ داریم قانون‌نامه حمورابی مربوط به قرن بیستم قبل از میلاد است که در ماده ۴۴ و ۶۰ آن درباره نوشتن قرارداد اجاره و مدت و مبلغ اجاره مقرراتی وضع شده و مواد ۱۲۰ اطلاعت بیشتر دربارهتاریخچه حقوق ثبت در ایران[…]