اداره ثبت شرکت‌ها و علائم تجارتی و اختراعات

اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، از جنبه ثبت شرکت‌ها نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار ساختن سرمایه‌های سرگردان و از جنبه مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و حمایت حقوقی از تجار و بازرگانی و … برعهده دارد.

این بخش دارای دو اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و اداره مالکیت صنعتی است و به‌طور خلاصه وظایف آن عبارتند از:

  • الف) ثبت شرکت‌های تجارتی و موسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.
  • ب) ثبت دفتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.
  • ج) پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.
  • د) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن
  • ه) ثبت موسسات خارجی در ایران.
  • و) تعیین نام شرکت‌های خارجی و موسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.
  • ز) قبول یا رد اظهارنامه‌های تسلیمی علائم تجاری و اختراعات.
  • ح) ثبت کلیه تغییرات و تجدید ثبت درعلائم تجاری.

پاسخی بگذارید